Disclaimer

Algemeen

De volgende gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de website van Lijncom met domeinnaam www.lijncom.be. De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden onder voorbehoud van alle rechten. De gebruikers van de website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Toegankelijkheid en beschikbaarheid

Lijncom stelt alles in het werk om de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren. Lijncom biedt echter geen garantie over de veiligheid of continue beschikbaarheid van deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Beweringen en opinies, zoals die tot uiting komen in artikels en mededelingen op de website van Lijncom zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder, of Lijncom in het algemeen.

Gebruik van informatie

De informatie op de website van Lijncom werd met zorg samengesteld. Lijncom garandeert echter niet continu de juistheid of volledigheid van al deze informatie. De informatie van de website heeft een algemeen karakter en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet als persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan worden beschouwd.

Lijncom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website. De verantwoordelijkheid berust steeds bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Lijncom kan de inhoud van de website steeds wijzigen, aanpassen, verbeteren of verwijderen zonder aankondiging of kennisgeving. Indien Lijncom verwittigd wordt van foute gegevens op de website, dan zal het die informatie zo spoedig mogelijk corrigeren. Indien u onjuistheden vaststelt, neem dan contact op via info@lijncom.be. Ook als u vindt dat informatie op de website onduidelijk is of dat er zaken ontbreken, dan kunt u dat via die weg melden.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de ter beschikking gestelde informatie berusten bij Lijncom. De gebruiker mag de gegevens op deze website enkel raadplegen en reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de volledige inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld zonder uitdrukkelijke toestemming van Lijncom. U kunt hiervoor contact opnemen via info@lijncom.be.

Afstand van portretrechten

Door het uploaden van foto's via een formulier op deze website, geeft de gebruiker uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Lijncom om deze foto's te gebruiken voor doeleinden die verband houden met de diensten van de website. De gebruiker doet hierbij afstand van zijn/haar portretrechten met betrekking tot de geüploade foto's.

De gebruiker verklaart dat hij/zij het recht heeft om de geüploade foto's te delen en vrijwaart Lijncom van alle aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele inbreuken op het portretrecht of andere rechten van derden die voortvloeien uit het uploaden van de foto's.

Bescherming van privacy en persoonsgegevens

Indien de gebruiker persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijvingsformulier, dan verwerkt Lijncom deze conform de geldende wetgeving. Lijncom maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden. De gebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens en kan ze laten aanpassen of verwijderen. Hiertoe kan de gebruiker contact opnemen via info@lijncom.be.


Contact

Voor eventuele vragen, suggesties of klachten over de inhoud en/of het gebruik van de website kan u zich richten tot de webmaster via info@lijncom.be.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.